Grovplanering

Där andra ser skog, sly eller bara sten ser vi en vision. Och med lång erfarenhet av att komma in tidigt i mark- och anläggningsprojekt är vi mer än gärna med redan i grovplaneringsfasen. Det brukar innebära ett mer effektivt – tid- som kostnadsmässigt – då vi har full kontroll över alla moment och kan planera bättre för de olika faserna. Konkret innebär det t.ex. att vi bygger husgrunder, leder projektering för VA/Vatten. Nedan kan du läsa mer om de olika moment vi utför inom grovplanering.

 • Bergsprängning
  Vi sköter för- och efterbesiktning, vibrationsmätning, tätsömmar, spräckning och bilning av skut. Helt enkelt allt som krävs för en lyckad och effektiv bergsprängning. 
 • Shaktarbeten
  Oavsett om det gäller större arbeten som ledningsshakter eller mindre, t.ex. belysning eller fiber till en villa så har vi lång erfarenhet. 
 • VA / Vatten och avlopp
  Vi lägger ner hela system, fördröjningsmagasin, tvättavskiljare, från 110-500-ledningar. Vi sköter också röranläggning – självklart projekterat efter lokala regler och bestämmelser.
 • Avverkning och stubbrensning.
  Allt handlar om rätt förutsättningar för att börja med finplanering, och ofta börjar vi med avverkning och stubbrensning.

Finplanering

Stensättning, dränering, murarbeten, trädgård och etablering av grönytor. Vi har lång erfarenhet av finplanering och alla dess moment. Nedan kan du se några exempel på olika moment vi på Global Markmiljö utför.  

 • Stensättning
  Vi hjälper dig med allt från granit- till betongplattor.
 • Dränering
  Vi utför såväl villadräneringar som större dräneringar för hela fastigheter.
 • Murarbeten
  Blockstensmurar eller kallstensmurar, fråga gärna oss så berättar vi mer om hur ett kliniskt murarbete går till.
 • Trädgård och etablering av grönytor
  Att etablera en trädgård innehåller många moment. Vi hjälper dig att plantera träd och buskar. Om så behövs har vi även trädgårdsmästare som hjälper till med finjusteringar för att skapa en plats utöver det vanliga.  jord, även erbjuda arkitektrita specialbeställningar, jobbar mot arkitekter.
 • Plattläggning och asfaltering
  Vi utför allt från större plattläggningar till mindre avancerade granitläggningar. På samma vis finns vi tillhands för asfaltering av mindre villainfarter till hela skolgårdar.
 • Montering av lekplatser och fallskydd.